ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt geregeld door onderhavige voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en deze te aanvaarden. Onze voorwaarden primeren derhalve op de gebeurlijk eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijzen inbegrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het B.W. en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.
 4. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco gebeurt.
 5. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze bij ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
 6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld is op de factuur.
 7. Alle geleverde goederen blijven in afwijking van art. 1583 B.W. onze volledige eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling van hoofdsom, intresten en kosten. De koper aanvaardt uitdrukkelijk dit eigendomsvoorbehoud.
 8. Niet-tijdige betaling geeft ons recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 9. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouwe of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van een overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.
 10. Niet betaling van de factuur op de voorzien vervaldag zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege aanleiding geven tot een conventionele verwijlintrest van 12% per jaar op het factuurbedrag te rekenen vanaf de factuurdatum. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 11. Bovendien zal ingeval van wanbetaling het factuurbedrag van rechtswege worden verhoogd met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 25,00 als schadeloosstelling voor de inningskosten bij toepassing van o.m. art. 1147 en 1152 B.W.. Deze vergoeding is verschuldigd naast de conventionele intresten en gebeurlijke procedurekosten.
 12. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 13. Het intrekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in, en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 14. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 15. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits onze schriftelijke aanvaarding, waarbij wij ons het recht voorbehouden om de reeds gemaakte kosten aan te rekenen aan de klant.
 16. Klachten in verband met levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aanlevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de acht dagen na de levering- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 17. Voor alle gebeurlijke geschillen verklaren de partijen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de Rechtbanken van het Arrondissement Oudenaarde.
 18. verticaal transport (indien lift nodig) niet inbegrepen, tenzij hierboven anders vermeld.
 19. prijzen en afmetingen onder voorbehoud nazicht op werf ( wijziging afmetingen indien problemen productie of plaatsing zijn mogelijk)
 20. in geval van levering EN plaatsing is er in deze prijs 1 opmeting inbegrepen. Indien wij meerdere malen ter plaatse moeten komen, wordt 50 euro extra per opmeting aangerekend.
 21. Prijzen zijn vast bij orderintake van het volledige project binnen 1 maand na offertedatum, waarbij wordt uitgegaan van volledige uitlevering binnen 3 maanden na bevestiging. Hierna behoudt Econglas  zich het recht voor deze prijzen aan te passen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen

 

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue